ลดการเผา-ลด PM 2.5 เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก

เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก* 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เกษตรกรรอคอย ในทางกลับกันช่วงเวลานี้มักเกิดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งการเผาทางเกษตรในที่โล่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา PM 2.5

ปัจจุบันเริ่มมีเกษตรกรและหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการปฏิบัติที่ดีเพื่อช่วยลดการเผาในพื้นที่เพาะปลูก เช่น การไถกลบตอซังเป็นปุ๋ยพืชสด การอัดฟาดข้าวเป็นก้อนเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

การจัดการการเผาในพื้นที่เกษตรเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเผาของเกษตรกรเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและความเคยชินที่ทำกันมานาน ดังนั้นจึงต้องสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรแบบค่อยเป็นค่อยไป

ในส่วนของผู้บริโภคทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดการเผา โดยส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม www.ouikum.com อุ๊ยคำช้อปปิ้ง ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เพื่อสุขภาพของทุกท่าน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีต่อไป

_________________________________

ขอขอบคุณ https://www.tei.or.th/th/blog_detail.php?blog_id=68

*เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก (For Life on Earth) จากหัวข้อวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีพ.ศ. 2540

ยอดผู้เข้าชมเว็บไซด์ Web Hits