แบบฟอร์มการบริจาคสนับสนุนโครงการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตร

1. ข้อมูลผู้บริจาค (เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ)

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะบริจาค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย

    ร่วมบริจาคเงิน

    บริจาคสิ่งของอื่นๆ

3. ช่องทางการบริจาค

   เงินสด

   เช็ค สั่งจ่าย "มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)"

   โอนเงิน เข้าบัญชี "มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)" ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดมีโชค เลขบัญชี 675-0-22670-3

ยอดผู้เข้าชมเว็บไซด์ Web Hits