Ouikum Shopping คือใคร?
เว็บไซต์ www.ouikum.com เป็นสื่อกลางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายออนไลน์ที่สามารถซื้อ-ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ระหว่างกันได้ โดยการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การประกาศซื้อ ประกาศขายสินค้า การขอราคาสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของท่าน โดยผ่านตัวกลาง ouikum.com เพื่อเชื่อมผู้ซื้อและผู้ขายสามารถค้นหากันเจอได้ง่ายผ่านระบบของเรา

ทำไมต้องเป็น Ouikum Shopping
Ouikum.com ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเกษตรรักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) เนื่องจากมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาหมอกควัน มลพิษและฝุ่นละออง ที่จะก่อให้เกิดเป็นภาวะโลกร้อน และปัญหาการใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรกรรม จึงได้ทำโครงการรณรงค์ลดการเผาและลดการใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีการอบรมให้ความรู้เกษตรกรและส่งเสริมการตลาดให้กับผลผลิตสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเปิดร้านค้าผ่านตลาดออนไลน์ อุ้ยคำช้อปปิ้ง ( www.ouikum.com ) เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้

ทั้งนี้ Ouikum Shopping ได้มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและสมัครสมาชิกกับเราอยู่ทั่วประเทศ มีสินค้าที่ผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 500 รายการ เราหวังเป็นอย่างยิ่งกว่า เว็บไซต์ของเราจะเป็นสื่อกลางการช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการ

ยอดผู้เข้าชมเว็บไซด์ Web Hits