โรงเรือนปลูกพืช Green House | โรงเรือนปลูกพืช Green House | เสนอราคาสินค้า | B2BThai.com

"ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าลดการเผาและสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี"

หรือ

การเสนอราคา : โรงเรือนปลูกพืช Green House

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : โรงเรือนปลูกพืช Green House
จำนวนสั่งซื้อ : 1 รายการ
วันที่ขอราคา : 27/05/2020
ผู้เข้าชม : 88
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : สุนิด
โทรศัพท์ : +8562022878199
Email : sounithorphomma@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 รายการ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
โรงเรือนปลูกพืช Green House